Gladovna stavka / Hunger strike

English bellow.

GLADOVNA STAVKA V CENTRU ZA TUJCE

Včeraj so prišli na dan novi posnetki dogajanja v Centru za tujce, kjer še naprej vlada izredno stanje. Po protestu konca julija se razmere namreč niso uredile, prosilci za azil pa želijo javnost opozoriti na nevzdržno situacijo z gladovno stavko. Na posnetkih vidno razjarjeni prosilci za azil opozarjajo na obnemoglo osebo, ki leži na tleh in potrebuje zdravstveno pomoč. Prav ignoranca policije do takšnih življensko nevzdržnih razmer naj bi bila kapljica čez rob, zaradi česar so se odločili za organizirano gladovno stavko. Kot kažejo posnetki, je policija na glasno protestniško akcijo reagirala tako, da je zvečer v prostore vstopila s policijskimi psi in ustrahovala prosilce, da gredo nazaj v kontejnerje.

Kaj je sprožilo protest?

Kot so mediji že poročali, je Ministsrtvo za notranje zadeve junija pričel s prakso zapiranja prosilcev za azil v postojnski zapor za tujce. To je pripeljalo do prenatrpanih kapacitet in vzpostavljen je bil poseben “kontejnerski oddelek” v velikem, z rešetkami zaprtem skladišču, kjer prosilci za azil brez osnovne oskrbe, mnogi še vedno poškodovani in brez čistih oblek, čakajo na odločitev MNZ. Hrano prejemajo preko rešetk, z ničemer ni poskrbljeno za zdravstveno varnost (nikakor ne gre za karanteno, saj si skupne prostore včasih deli preko 100 oseb, ves čas pa prihajajo novi). Večina jih ob priporu ne prejme odločbe o odvzemu prostosti, na katere bi se lahko pritožili, niti nimajo dostopa do odvetniške pomoči. Tako čakajo po več tednov ali mesecev, brez informacij in stika z zunanjim svetom. Nekateri so med priporom sprejeti v azilni postopek in čakajo na odločitev MNZ, večina pa jih je deportiranih v taborišča v BiH preko nasilne hrvaške policije. Mnogi so bili s strani hrvaških organov že pretepeni in oropani, vse bolj pogosta pa so tudi pričevanja o odvzemu denarja in nasilju s strani slovenskih policistov.

Dodajmo še informacijo, da takšnega režim zapiranja prosilcev za azil ne izvajajo nikjer drugje v Evropi, saj očitno krši osnovne človekove pravice. Če bi kakšna tuja država evropske državljane več mesecev držala zaprte v kontejnerjih, medtem ko ocenjuje njihove vizumske vloge, bi šlo nedvomno za velik mednarodni škandal.

Kaj zahtevajo zaprti prosilci za azil?

Sporočilo je preprosto: “Nismo kriminalci, želimo le navadna življenja!” Država jih že več let vrača v nehumana taborišča v BiH in onemogoča prošnje za azil, zdaj pa jih povrh vsega v času azilnega postopka še zapira. Policija to počne arbitrarno in samovoljno, prosilcem preprečuje uporabo pravnih sredstev in v postopkih manipulira z njihovimi izjavami. Želijo si pravičnih in transparentnih postopkov, zdaj pa so zaprti v nečloveških razmerah brez razlogov in brez odločb, česar niso doživeli še v nobeni drugi državi. Stavko bodo nadaljevali, dokler ne bodo izpuščeni na prostost.

HUNGER STRIKE IN CENTRE FOR FOREIGNERS

Yesterday, new videos of the events in the Centre for Foreigners came to light, where a state of emergency continues to prevail. After the protest at the end of July, the situation did not improve, and asylum seekers want to warn the public with hunger strike about the unbearable situation. In the footage, visibly enraged asylum seekers point to a crippled person lying on the ground who is in need of medical attention. It was precisely because of the ignorance of the police towards such unbearable living conditions that some asylum seekers began with hunger strike. As the footage shows, the police reacted to the protest by entering the premises in the evening with police dogs, intimidating asylum seekers to go back to the containers.

What triggered the protest?

As already reported by the media, in June the Ministry of the Interior began with new practice of imprisoning asylum seekers in detention Centre of Foreigners in Postojna. This led to an overcrowded capacity of the centre and creation of a special “container department” which is set up in a large, barred warehouse where asylum seekers are left without basic care, many still injured and without clean clothes, awaiting a decision from the Ministry of the Interior. They receive food through the bars and there is nothing done to take care of their health (it is by no means quarantine, as the common areas are sometimes shared by over 100 people, and new ones are coming all the time). Despite detention most of them do not receive any decision on deprivation of liberty which they could appeal and they do not have any access to legal aid. They wait for weeks or months without any information and any contact with the outside world. Some manage to begin asylum procedure during detention and wait for a decision from the Ministry of Interior, but the majority is deported to camps in Bosnia and Herzegovina through violent Croatian police. Many have already been beaten and robbed by the Croatian authorities, and testimonies about the confiscation of money and violence by Slovenian police officers are also becoming more frequent.

Such a regime of detaining asylum seekers is not implemented anywhere else in Europe, as it clearly violates basic human rights. If a foreign country kept European citizens locked up in containers for months while assessing their visa applications, it would undoubtedly be a major international scandal.

What do detained asylum seekers demand?

The message is simple: “We are not criminals, we just want to live normal lives”.
For several years, Slovenia has been returning them to inhumane camps in Bosnia and Herzegovina, denying access to asylum procedures. Now, above all, they are being detained even during asylum procedure. The police does this arbitrarily, preventing asylum seekers access to legal aid and manipulating their statements in proceedings. They want fair and transparent procedures, and now they are imprisoned in inhumane conditions without a reason and without a decision, which they have not experienced in any other country. They will continue the strike until they are released.