SLOVENSKI APARTHEID GRE NAPREJ

English bellow.

Na papirju je Republika Slovenija država, v kateri veljajo človekove pravice – enakost pred zakonom, ne glede na raso, spol, versko ali kakšno drugo pripadnost. V praksi pa ti standardi postanejo precej bolj ohlapni na delovnih mestih, in še mnogo bolj ohlapni, ko ta delovna mesta zasedajo tujci.

Tako so nam mediji včeraj sporočili, da v Slovenijo prihaja 450 turških delavcev, ki naj bi tri leta gradili slavni 2. tir. Nihče ne skriva namena tovrstnega kadrovanja – vsi pristojni, vključno z županom in predstavnico krajevne skupnosti se celo hvalijo, da bodo Turki “delali 7 dni na teden”, da bo njihovo “gibanje ves čas nadzorovano”, in da bodo bivali v “samozadostnem sistemu” kontejnerjev pod lokalnim hlevom, kjer “bodo imeli 24-urno varovanje”. Sredi Orehka bodo torej postavili ograjen kompleks, iz katerega delavci ne bodo imeli prostega izhoda, v zameno pa bo občina dobila nekaj denarja. Skratka, koncesionarji podjetja Kolektor so najeli turškega podizvajalca eksplicitno z namenom, da bodo kršili zakone in delovne standarde, ki so si jih izborili delavci v Sloveniji, s tem se celo hvalijo!

V bližini Postojne torej raste še eno koncentracijsko taborišče za tujce (ljubkovalno mu pravijo “kampus”), ki v strukturi popolnoma posnema postojnski Center za tujce – le da ta center vodijo zasebniki. Vzpostavljajo se enklave, v katerih kapitalisti ne kupujejo le delovne sile in puščajo delavcem svobodni prosti čas, ampak kupujejo ljudi, ki so njihova last 24 ur na dan. Ne novinarjem, ne županu, ne lokalni skupnosti, ne sindikatom, se ne zdi to nenavadno. Ne zdi se jim nenavadno, da ZASEBNO PODJETJE sredi Slovenije odreja svobodo gibanja ljudi! Ne zdi se jim nenavadno, da bodo Turki delali dlje kot to dovoli zakonodaja! Kaj šele, da bi jih zanimala njihova osebna življenja, njihovi interesi, njihove delavske, kulturne in politične pravice. Ti isti ljudje, ki bi v imenu “nacionalnega interesa” z lahkotnimi nasmeški trpali tuje delavce v koncentracijska taborišča in jih odrezali od družbe, pa seveda nimajo zadržkov moralizirati o tem, da se “tujci nočejo integrirati”.

Tovrstno zaposlovanje je potrebno nemudoma ukiniti. Slovenski kapitalisti že zdaj nehumano izkoriščajo tuje delavce in jih izrivajo na rob družbe – ne dovolimo, da se normalizira suženjski sistem, ureditev apartheida, kakršnega poznajo zalivske države! Zahtevamo, da Kolektor nemudoma odstopi od tovrstnih podizvajalskih pogodb. Za vse delavce v Sloveniji morajo veljati ENAKA MERILA – kar pomeni, da imamo prosti čas in da gremo lahko v tem času kamorkoli se nam ljubi!

RTVSLO: Gradbeni delavci iz Turčije v Postojni

RTVSLO: V Orehek prihajajo turški delavci

SLOVENIAN APARTHEID CONTINUES

The republic of Slovenia is, on paper, a country with regulated human rights – equality before the law, regardless of race, gender, religion, etc. In practice, however, these standards tend to get loose at job positions and even much looser when it comes to foreign workers.

There was a recent media report about 450 Turkish workers coming to Slovenia, to work on the infamous Second rail for three years. Everyone is very clear about the purpose of this action – everyone involved, including the mayor and the village community representative are even bragging about the Turks “working seven days a week”, about their “movements being controlled at all times” and about them staying in “a self-sufficient system” of containers under a local barn, where they will be “monitored 24/7”. Therefore a fenced complex will be constructed inside the village of Orehek, which the workers will not be allowed to leave freely. In return the local municipality will get some money. To summarise, ‘Kolektor’ company’s concessionaires have hired Turkish subcontractor, explicitly to purposely break the laws and work standards that Slovenian workers have fought for. And they have audacity to brag about it!

There is another concentration camp for foreigners under development close to Postojna (called “campus” as a pet name), structurally mimicking Postojna foreigner centre (Center za tuje Postojna) – except this one is run by a private corporation. Capitalists are not only buying work force and letting their employees have a free time, yet they are buying people to own them 24 hours a day. This doesn’t seem to alarm or surprise anyone – not the mayor, not the local community, not the syndicates, and not even the reporters. They are accepting without scepticism that a PRIVATE COMPANY is deciding peoples’ freedoms in the middle of Slovenia! They don’t find it strange that the Turks will work longer than allowed by Slovenian law. Of course, they don’t have interest in their personal lives, their interests, their worker, cultural or political rights. The same people that would in the name of “national interest” squeeze foreign workers in the concentration camps with a smile, are the ones that have no problems moralising about “foreigners not wanting to integrate”.

This type of employment needs to be stopped promptly! Slovenian capitalists are already inhumanely abusing foreign workers and pushing them at the edge of society – we cannot allow the normalisation of slave workforce and apartheid system, practiced in the Gulf States! We demand that Kolektor resigns these kinds of subcontractor contracts promptly! All workers in Slovenia must be treated under EQUAL STANDARDS – meaning (aside from other rights) having free time, that can be spent however and wherever the workers wish!