Javno pismo vodstvu Urada za oskrbo in integracijo

(English below)

Odgovornim osebam na Ministrstvu za notranje zadeve, Uradu za oskrbo in integracijo migrantov in upravnikom azlinih domov,

Spoštovani,

Kot begunci, ki v Sloveniji že dlje časa čakamo na azil, bi radi izrazili globoko solidarnost in spoštovanje do beguncev, ki prihajajo iz Ukrajine. Z dobrodošlico sprejemamo vse, ki so bili, tako kot mi, primorani zapustiti svojo domovino. Mnogo izmed nas je tudi pomagalo pripraviti nove namestitvene centre za begunce iz Ukrajine.

Ob tem pa moramo preizprašati, zakaj prihaja do tako različne obravnave različnih skupin beguncev. Presenečeni smo nad tem, kako hitro ste uspeli pripraviti ločene sprejemne prostore, nove postelje in odlično hrano za ukrajinske begunce. Omogočiti jim želite takojšen dostop do dovoljenja za delo, stanujejo pa lahko tudi zunaj azilnih domov. Skrbi vas za njhovo dobro počutje, zdravje in birokratske probleme. Vse to je čudovit napredek, četudi niste še vsega uresničili. Hkrati pa se nam ob tem ponuja vprašanje, zakaj je naše doživetje azilnega sistema tako drugačno?

Dobro se zavedate, da smo skupaj s socialnimi delavci v azilnih domovih večkrat naslovili problematične življenske pogoje. Zavedate se, da zelo dolgo čakamo na odgovore naših prošenj, medtem pa spimo v posteljah s stenicami, v azilnih domovih, ki so pogosto prenatrpani in neprimerni za življenje. Da težko dostopamo do primernega zdravstva, da nimamo zadostnega pravnega zastopstva, da ne moremo odpirati bančnih računov… Poleg tega že leta zahtevamo, da se nam v času postopkov dovoli delati. Vaš odgovor je vsakič enak: imamo zvezane roke, nič se ne da narediti.

Zdaj lahko vidimo, da so možne številne spremembe. In vidimo, da dostojna obravnava beguncev in njihove osnovne svoboščine ne predstavljajo problema – s takšno obravnavo dejansko olajšujete življenje tako sebi kot beguncem. Zakaj je ne bi priskrbeli za vse?

Za takšna dvojna merila lahko najdemo le dva razloga: bodisi ste rasisti ali pa ste nesposobni opravljati vaše delo. Nobeden izmed razlogov ni sprejemljiv.

V luči tega na vas naslavljamo sledeče zahteve:

1. Takojšen dostop do trga dela in socialnega sistema. Kot ste pokazali v primeru ukrajinskih beguncev, ni popolnoma nobenega razloga, da 9 mesecev gnijemo v azilnih domovih, preden lahko začnemo skrbeti sami zase.

2. Pravica do svobodnega gibanja in prostega izhoda ob vseh urah. Kakšne koristi imate od tega, da nas držite vezane na azilni dom s policijsko uro brez svobode gibanja po Sloveniji?

3. Dostojne pogoje bivanja v azilnih domovih. Nič več stenic, nič več prenatrpanja, nič več tretjerazredne hrane! Če vztrajate pri tem, da smo ujetniki azilnih domov, vsaj priskrbite osnovne človeške pogoje za bivanje!

4. Dostop do primerne in polne zdravstvene oskrbe, takojšen dostop do kvalitetne pravne pomoči. Te pravice nam sicer pripadajo na papirju, ko pa v praksi potrebujemo pomoč, je pogosto ne moremo dobiti.

Menimo, da gre za zelo osnovne in razumne predloge, saj ste mnoge izmed njih že implementirali v primeru ukrajinskih beguncev. Ali nam lahko date dober razlog, zakaj ne morete izkazati enakega spoštovanja tudi nam?

Prosilci za azil Kotnikova/Vič

————————-

PUBLIC LETTER TO THE OFFICE OF INTEGRATION

To the responsible persons of the Ministry of the interior, the Office of integration and managers of the asylum homes.

Dear Sir/Madame,

As refugees seeking asylum and living in Slovenia we express our deepest solidarity and respect to the refugees arriving from Ukraine. We welcome everybody forced to leave their country like we did, and many of us also assisted in preparing the new reception centers for them.

We must however question the difference in treatment between different groups of refugees. We are surprised at how quickly you have have been able to prepare seperate clean reception places, new beds and great food for Ukrainian refugees. You intend to give them immediate access to work and permission live where they want. You are concerbed about their wellbeing, their health and bureaucratic problems. This is a wonderful thing. But it also leads us to ask why our own experience in the asylum system has been so different.

You are well aware that we have, together with the social workers in our asylum homes, addressed many problems regarding our living conditions. You are aware that we wait for our decisions very long, that in this time are sleeping in beds infested with bed bugs, that the asylum homes are often overcrowded and unsuitable for living, that we have serious problems with healthcare, legal representation, opening of bank accounts… We have also been petitioning for years to let us work. Every time the answer is the same: our hands are tied, we can’t do anything.

Now we can see that everything is possible. And we can all see that providing decent treatment and basic freedoms for refugees is not a problem – it makes everything easier both for them and for you. So why not provide it for everyone?

There can only be two reasons for your double standards: either you are racists or you are incapable at your job. Neither is acceptable.

So with this in mind, we ask you to address the following demands:

1. Immediate access to the job market and social system. As shown in the case of Ukrainian refugees, there is absolutely no need for us to rot in the asylum homes for 9 months before we can start taking care of ourselves.

2. The right to move freely and at all hours. What are the benefits of keeping us locked up under a police curfew with no freedom of movement around Slovenia?

3. Decent living conditions in the asylum homes. No more bed bugs, no more overcrowding, no more third class food! If you insist on keeping us trapped in the asylum homes, at least provide for basic human living conditions!

4. Access to proper and full health care, immediate access to quality legal aid. These right are guaranteed to us on paper, but when we actually need assistance it is often impossible to get proper help.

We feel that these are very basic and reasonable suggestions, most of which you have already made possible in the case of Ukrainian refugees. Can you give us a decent reason why you can not show the same respect for us?

Asylum seekers of Kotnikova/Vič

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*