Policijsko ustrahovanje in nadzor – napad na solidarnost!

english bellow

Konec meseca se nam obeta še ena v seriji zakonskih sprememb, s katero vlada povečuje nadzor nad prebivalci – predvsem tistimi iz najranljivejših skupin. Tokrat je govora o škandaloznih spremembah Zakona o tujcih, Zakona o mednarodni zaščiti in Zakona o prijavi prebivališča. O prvih dveh, ki ciljata na totalno omejitev pravic prosilcev za azil, smo že veliko pisali – in čeprav zakona še nista bila sprejeta, se na terenu v obliki množičnih izgonov in zapiranj že dolgo izvajata. Nič drugače pa ni z Zakonom o prijavi prebivališča, s katerim se vlada spušča v lov nad “fiktivnimi naslovi” – seveda ne goljufivih podjetij, ampak prebivalcev s tujim državljanstvom. In čeprav zakon še ni sprejet, pa nadzorovanje ljudi na domovih postaja nekaj povsem vsakdanjega.

Tako smo vsi aktivisti in aktivistke Ambasade Rog, ki smo kdaj tujcem nudili prebivališče, v roku nekaj dni dobili pred vrata policijo. Ta je brez nalogov in brez obrazložitve trkala na naša vrata in nas zasliševala: “Kdo vse živi pri vas? Kako ste se spoznali? Preko koga ste se spoznali? S katerimi organizacijami delate?” V nekaterih primerih so zvonili tudi pri naših sosedih. Očitno ni šlo le za lov na tujce, ampak tudi za popisovanje aktivistov, ki prakticirajo solidarnost in dejansko opravljajo vlogo, ki bi jo morala država – zavrnjeni prosilci za azil, nedokumentirani in tujci v deportacijskih postopkih, so pri nas po dolgih priporih v Centru za tujce dobesedno vrženi na ulico. Še dodatno nas skrbi očitni kriminalistični nadzor tistih, ki zastopamo ljudi v Centru za tujce – po pričevanju zaprtih so do njih večkrat pristopili “moški v civilu”, jih zaslišali “kdo vse jim v Sloveniji pomaga”, vsaj enemu pa ponudili nov telefon, s katerim “naj kliče svoje prijatelje”.

Kriminalizacija solidarnosti se povsod po Balkanski poti stopnjuje že več let. S tem države preganjajo vse, ki bi utegnili motiti njihov zločinski sistem množičnih pushbackov (protipravnih vračanj). Ob tem se velja spomniti nedavne izkušnje italijanskih aktivistov Lorene Fornasir in Giana Andrea Franchija, ki sta gostila migrantsko družino, italjanski policisti pa so jima nedavno vstopili v dom, jima zasegli računalnik in dokumentacijo humanitarnega društva. Povsod kjer poteka ilegalno razčlovečenje beguncev, poteka tudi nadlegovanje, ustrahovanje in kaznovanje solidarnih državljanov.
V Delovni skupini za azil Ambasade Rog nikakor ne pristajamo na takšno ustrahovanje. Praksa solidarnosti je preživela že več vlad in policijskih uprav, preživela bo tudi to.

English

Police intimidation and surveillance – attack on solidarity!

At the end of the month, another series of legislative changes will take place by which the government will increase control over the population – especially over the most vulnerable groups. This time we are talking about scandalous changes to the Aliens Act, the International Protection Act and the Registration of Residence Act. We have already written extensively about the first two, which aim to restrict the rights of asylum seekers. Although the laws have not been adopted yet, they have been implemented in the field for a long time in the form of mass expulsions and imprisonments. It is no different with the Residence Registration Act by which the government goes on the hunt for “fictitious addresses” – not fraudulent companies, of course, but residents with foreign citizenship. Although the law has not yet been passed, monitoring people’s homes has become something common.

Thus, all the activists of the Rog Embassy who once offered accommodation to foreigners were visited by the police in just a few days. Without any orders and without explanation, they knocked on our doors and interrogated us: “Who lives with you? How did you meet? What organization do you work with? ” In some cases, they also rang our neighbours. Apparently, it was not only a hunt for the foreigners but also for activists who practice solidarity and actually perform the role that the state should: rejected asylum seekers, undocumented and foreigners in deportation processes are after release from Centre for Foreigners literally thrown into the street. We are additionally concerned about the obvious criminal control of those who represent people in the Centre for Foreigners – detainees testify being approached several times by “men in civilian clothes”, who questioned them about “who helps them in Slovenia”, and offered at least one person new phone to “let him call his friends”.

The criminalization of solidarity has been intensifying throughout the Balkans for many years. By doing so, states are prosecuting anyone who might disrupt their criminal system of mass pushbacks. It is worth recalling the recent experiences of Italian activists Lorena Fornasir and Gian Andrea Franchi, who hosted a migrant family, and Italian police officers recently entered their home, confiscated their computer and documents from their humanitarian organization. Wherever illegal dehumanization of refugees takes place, we also witness harassment, intimidation and punishment of citizens who practice solidarity.

In the Asylum Working Group of the Rog Embassy, we condemn such intimidation. The practice of solidarity has survived several governments and police administrations, and it will survives this one as well.